Algemene voorwaarden

1. Organiserende instantie
a. Zwemschool Swimmin’ BV (hierna te noemen: de Zwemschool) staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam dossiernummer 83107568.
b. Zwemschool Swimmin’ BV heeft een BTW identificatie. NL002176686B19
2. Opleidingseisen zwemdiploma’s
a. De Zwemschool leidt op voor de internationale ABC-zwemdiploma’s van de ENVOZ (STA).
3. Toezichthoudende instantie
a. De Zwemschool is een door de ENVOZ (STA) erkend opleidings- en exameninstituut.
b. De door de Zwemschool georganiseerde en af te nemen zwemexamens staan onder toezicht van de in punt 3.a. genoemde instantie.
4. Inschrijven van leskind
a. Een ouder/verzorger kan een leskind inschrijven via de website: www.swimmin.nl
b. Een inschrijving wordt in behandeling genomen nadat deze door de Zwemschool per email is bevestigd.
5. Proefles bij plaatsing in zwemlesgroep anders dan de watergewenning (fase 1)
a. Voorafgaande aan een definitieve plaatsing van het kind in een gevorderde zwemlesgroep, vindt een proefles plaats op een nader door de Zwemschool te bepalen datum en tijdstip, waarvan na afloop de resultaten met de inschrijvende ouder/verzorger worden besproken. Voor deze proefles worden geen kosten in rekening gebracht.
6. Zwemlessen
a. Startleeftijd vanaf 4 jaar
Om deel te kunnen nemen aan de zwemlessen voor het A-diploma dient uw zoon/dochter minimaal 4 jaar te zijn bij de start van de cursus mits anders bepaald.
b. Groepsgrootte is maximaal 5 kinderen per instructeur.
7. Zwempakjes
Swimmin’ werkt tijdens de zwemlessen met zwempakjes. Hierbij gelden onderstaande voorwaarden:
a. U ontvangt een pakje nadat de betaling binnen is.
b. Het is verplicht een zwempakje te dragen tijdens de zwemlessen van Swimmin’.
c. Als uw ontvangen zwempakje versleten is bent u zelf verantwoordelijk voor een nieuw zwempakje. Dit is doorgaans niet van toepassing bij normaal gebruik.
d. Als uw ontvangen zwempakje te klein geworden is bent u zelf verantwoordelijk voor een nieuw zwempakje. Doordat de pakjes van stretch materiaal zijn is dit doorgaans niet van toepassing.
8. Afmelden ABC zwemlessen
a. Per blok heeft elk les kind recht op 2 inhaallessen mits de lessen minimaal 5 uur van te voren zijn afgemeld via de persoonlijke pagina in de online omgeving van Easyswim. Na afloop van de afgemelde les verkrijgt de leerling een inhaaltegoed welke kan worden gebruikt om een inhaalles op een gewenst moment in te plannen.
b. Ons ‘inhaalsysteem’ is een extra service. Wij kunnen niet garanderen dat het altijd mogelijk is om inhaallessen in te plannen. Restitutie van inhaaltegoeden is in geen geval mogelijk.
c. Bij (te verwachten) langdurig aaneensluitend of periodiek verzuim door ziekte van het leskind kan een beroep worden gedaan op inhaallessen zonder extra kosten, mits een doktersverklaring wordt overgelegd. Een dergelijk beroep dient schriftelijk te worden ingediend na overleg met de betrokken instructeur.
d. Voor de kinderen die andere lessen volgen als de ABC-zwemlessen (Zwemvaardigheid, SwimPlus, peuterlessen, etc.) zijn er geen inhaalmogelijkheden.
9. Turbocursussen
a. Turbocursussen in de zomervakantie worden ingedeeld naar aanleiding van een apart zomerformulier. Na verloop van de aangegeven termijn op dit formulier gelden annuleringsvoorwaarden.
10. Betalen van lesgeld
a. Betaling geschied per automatische incasso. De betaling zal rond de 27e van elke maand worden geïncasseerd voor de daarop volgende maand.
b. U kunt er ook voor kiezen om het lesgeld te voldoen via een betaallink.
c. Jaarlijks vindt er een verhoging van lesgeld plaats, gebaseerd op de jaarlijkse indexatie.
d. Het lesgeld is gebaseerd op het aantal lessen dat er daadwerkelijk plaats vindt in de daarop volgende maand. Feestdagen en lessen die niet plaatsvinden door bijvoorbeeld afzwemmen worden uiteraard niet in rekening gebracht. U ontvangt geen factuur voor de zwemlessen, mocht dit wel gewenst zijn dan zijn wij genoodzaakt € 5,- administratiekosten per factuur in rekening te brengen.
e. Bij het mislukken van de automatische incasso brengen wij administratiekosten in rekening. Dit bedrag loopt als volgt op:

  • 1ste mislukte incasso € 15,-
  • 2e mislukte incasso € 20,-
  • 3e mislukte incasso € 25,-
  • Etc.

f. Uitschrijven kan via de website: www.swimmin.nl/uitschrijven. De zwemschool hanteert een opzegtermijn van 1 maand vanaf de eerste dag van de aankomende maand.

11. Sluiting van de zwemlesaccommodatie
a. De Zwemschool sluit elke aansprakelijkheid, restitutie van cursusgeld en/of enige andere financiële vergoeding uit wanneer de Zwemschool in een overmacht situatie kom te verkeren als gevolg van wettelijke maatregelen of anderszins, waardoor zij niet in de gelegenheid is om de zwemlessen in de zwemaccommodatie uit te voeren.
b. De Zwemschool zal in een situatie als omschreven in punt 10.a de inschrijvende ouder/verzorger hiervan direct informeren.
12. Veiligheid van zwemles
a. Alle zwemlessen worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voorbereid en gegeven.
b. De bij de inschrijving bekend zijnde lichamelijke en/of geestelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s van uw zoon/dochter, dienen bij het inschrijven van de zwemlescursus te worden vermeld.
c. Indien zich tussen de zwemlessen beperkingen van en/of risico’s voor het leskind zijn ontstaan, dient de inschrijvende ouder/verzorger het instructieteam direct en voorafgaande aan de zwemles te informeren, teneinde het instructieteam in de gelegenheid te stellen de lessen zo veilig mogelijk te laten verlopen.
d. De ouders/ verzorgers mogen altijd kijken bij de zwemlessen. De zwemschool sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit als gevolg van letsel/schade die tijdens voor en na de zwemlessen zijn opgelopen/ontstaan.
13. Gebruiks- en gedragsregels zwemlesaccommodatie
a. De inschrijvende ouder/verzorger of andere begeleider dient zich te houden aan de voor de zwemlesaccommodatie geldende gebruiks- en gedragsregels en dient alle door het personeel en/of het instructieteam van de Zwemschool te geven aanwijzingen stipt op te volgen.
b. Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van het gestelde onder punt 12.a kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zwemlessen van uw zoon/dochter zonder recht van enige terugbetaling van het eventueel reeds betaalde cursusgeld.
14. Voorbehouden
a. De Zwemschool behoudt zich het recht voor om tussentijds wijziging aan te brengen in de planning van de zwemlessen of de zwemlocatie, -lesdag en –tijdstip indien dit noodzakelijk is.
b. De Zwemschool zal zich inspannen om de onder het punt 13.a genoemde situaties tot een minimum te beperken en hierover de inschrijvende ouder/verzorger direct te informeren.
c. De inschrijvende ouder/verzorger heeft het recht om in een wijzigingssituatie als bedoeld in punt 13.a de zwemles te annuleren.
15. Privacybescherming
a. Persoonsgegevens: Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor de privacy van inschrijvende ouder/verzorger behandeld, tenzij de Zwemschool en/of het instructieteam krachtens de wet hiertoe verplicht worden.
b. Wat doen wij met uw gegevens? Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relatie of voor het versturen van door u aangevraagde informatie. Wij sturen u als relatie periodiek een nieuwsbrief met daarin de laatste ontwikkelen binnen de Zwemschool. Uw gegevens leggen wij vast in ons klantbeheersysteem (Splash) om hetgeen hiervoor staat beschreven te kunnen uitvoeren. Wij zullen uw gegevens, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, nooit voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden.
c. Akkoord: Door het inzenden van uw gegevens geeft u ons uw akkoord voor het verwerken van uw gegevens zoals hierboven beschreven staat bij ‘doeleinden van de gegevensverwerking’.
d. Hoelang bewaren wij uw gegevens? Zolang er een overeenkomst met ons bestaat, bewaren wij zorgvuldig uw gegevens in ons klantbeheersysteem. Als een overeenkomst eindigt dan verwijderen wij de persoonsgegevens na 12 maanden uit ons klantbeheersysteem.
e. Aanpassen privacyverklaring: Wij behouden ons het recht voor, echter conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.
f. Heeft u vragen of een klacht? Wij doen er alles aan om de privacy van betrokkenen te borgen en de persoonsgegevens die wij verzamelen rechtmatig te verwerken en goed te beschermen. Mocht u hier toch vragen over hebben of  over onze privacyverklaring in het algemeen, dan kunt u een e-mail sturen naar: info@swimmin.nl
16. Slotbepaling
Door verzending van de inschrijving verklaart inschrijvende ouder/verzorger bekend te zijn en in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden.